Novinky

Spolu múdrejší 3

Na základe záujmu učiteľov, žiakov a rodičov sme sa opäť zapojili do výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na program doučovania „Spolu múdrejší 3“. Boli sme vybratí z podporených žiadateľov „Spolu múdrejší 3“ z iných zdrojov.

 

Spolu múdrejší 3 je určený na podporu škôl, ktoré prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania svojich žiakov, ohrozených školským neúspechom, alebo žiakov, ktorí potrebujú pomoc s učivom, budú vytvárať podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností v mimoškolských hodinách v stanovenom rozsahu.

 

Cieľom výzvy je podporiť projekty zamerané na vyrovnávanie rozdielov vo vedomostiach, zručnostiach a spôsobilostiach žiakov, ako aj na elimináciu rizika opakovania ročníkov a predčasného ukončenia vzdelávania žiakov. Prostredníctvom naplnenia tohto čiastkového cieľa sa zabezpečí naplnenie hlavného cieľa reformy, ktorým je zmierňovanie dopadov pandémie vo vzdelávaní na základných školách ako aj zmiernenie negatívneho dopadu pandémie na ďalšie vzdelávanie žiakov.

 

Trvanie projektu „Spolu múdrejší 3“ je naplánované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR od januára do júna 2022. V rámci Spolu múdrejší 3 naša škola do doučovania zapája 2 pedagógov a žiakov podľa individuálnej potreby doučovania .

 

Doučovanie prebieha v mimoškolských popoludňajších hodinách, je zamerané na predmety tzv. hlavných vzdelávacích oblastí (jazyk a komunikácia, matematika a informatika, človek a spoločnosť, človek a príroda). Realizuje sa prezenčnou, v prípade potreby aj dištančnou formou.

 

Spolu múdrejší 3“ je realizovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR.

 

Ďakujeme za pokračovanie v projekte pomoci našej škole.

Čítaj viac→