Školský poriadok MŠ

 

 

 

ŠKOLSKÝ PORIADOK V MŠ

OBSAH

 1. Charakteristika MŠ
 2. Práva a povinnosti detí a rodičov

2.1 Práva a povinnosti detí

2.2 Práva a povinnosti rodičov

 1. Prevádzka a vnútorný režim MŠ

3.1 Prevádzka MŠ

3.2 Podmienky prijatia do MŠ a dochádzka detí do MŠ

3.3 Vnútorná organizácia MŠ

 1. Bezpečnosť a ochrana zdravia detí v MŠ
 2. Ochrana spoločného majetku
 3. Derogačná klauzula

 

 

Školský poriadok MŠ je vypracovaný v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a vyhlášky č. 306/2008 o materskej škole a samozrejme s prihliadnutím na podmienky MŠ Kálnica.

 1. Charakteristika materskej školy

Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno – emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvoja schopností a zručností. Utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie, pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.

Materská škola pracuje podľa vzdelávacieho programu „Škôlka plná života“ vypracovaného podľa štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie. V školskom vzdelávacom programe sú rozpracované ciele predprimárneho vzdelávania, obsah výchovy a vzdelávania a organizačné formy predprimárneho vzdelávania.

Materská škola Kálnica384, 916 37Kálnicaje súčasťou právneho subjektu so ZŠ Kálnica. Materská škola –dve triedy s celodennou prevádzkou. Poskytuje výchovu a vzdelávanie deťom vo veku od troch do šiestich rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou, deťom so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami. Poskytuje deťom možnosť poldennej výchovy a vzdelávania.

Budova MŠ je prízemná s dvoma herňami /spálňami/ pre 40 detí, s novým sociálnym zariadením a výdajňou stravy. Herne sú priestranné, osvetlené a dostatočne vetrané, sú vybavené novými stolmi a stoličkami, nábytkom a interaktívnou tabuľou.

Riaditeľkou ZŠ s MŠ je Mgr. Martina Striežencová, poverená zastupovaním pre MŠ Miriam Sahajová- zároveň aj  triedna učiteľka predškolákov /staršie deti/, učiteľka pre predškolákov Helena Janegováa učiteľky Miroslava Valovičová- triedna učiteľka mladších detí a Bc. Simona Zámečníková -učiteľka mladších detí.. Nepedagogickým zamestnancom MŠ je Patrícia Vojtová -vedúca jedálne, Miroslava Batková -hlavná kuchárka, Janka Bagová – upratovačka.

 1. Práva a povinnosti detí a rodičov detí

2.1 Práva a povinnosti detí

Dieťa  má právo na:

 • rovnoprávny prístup k vzdelávaniu,
 • bezplatné vzdelanie pre päťročné deti pred začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky v materských školách,
 • vzdelanie v štátnom jazyku a materinskom jazyku v ustanovenom rozsahu,
 • individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav v ustanovenom rozsahu,
 • úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti,
 • výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,
 • organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny,
 • úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu,
 • na individuálne vzdelávanie za ustanovených podmienok.

Dieťa  so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo:

 • na výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú,
 • používať pri výchove a vzdelávaní špeciálne didaktické a kompenzačné pomôcky.

Povinnosti dieťaťa:

 • neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania,
 • dodržiavať školský poriadok  a ďalšie vnútorné predpisy materskej školy
 • chrániť pred poškodením majetok materskej školy a majetok, ktorý materská škola  využíva na výchovu a vzdelávanie,
 • konať tak, aby neohrozovalo svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní,
 • ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich kamarátov a zamestnancov materskej školy,
 • rešpektovať pokyny zamestnancov materskej školy, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi.

2.2 Práva a povinnosti rodičov (zákonných zástupcov)

Zákonným zástupcom dieťaťa je jeho rodič alebo iná fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu.

Rodič (zákonný zástupca) dieťaťa má právo:

 • vybrať pre svoje dieťa materskú školu, ktorá poskytuje výchovu a vzdelávanie podľa školského zákona, zodpovedajúce schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti. Toto právo na slobodnú voľbu materskej školy možno uplatňovať v súlade s možnosťami výchovno-vzdelávacej sústavy,
 • žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v materskej škole  poskytovali deťom  informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania,
 • oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom materskej školy a školským poriadkom,
 • byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,
 • na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa.

Rodič (zákonný zástupca) dieťaťa je povinný:

 • vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v materskej škole,
 • dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom,
 • dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby,
 • informovať materskú školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,
 • poskytovať pravdivé údaje potrebné k dokumentácii materskej školy (napr. trvalý pobyt dieťaťa, telefonický kontakt na zákonných zástupcov a pod.) a informovať o každej zmene,
 • nahradiť škodu, ktorú dieťa úmyselne zavinilo,
 • prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.
 1. Prevádzka a vnútorný režim materskej školy (ďalej MŠ)

 3.1 Prevádzka MŠ

 MŠ je v prevádzke od 6,30 hod. do 16,00 hod.

Prevádzku MŠ možno obmedziť alebo prerušiť. V čase letných prázdnin je prevádzka prerušená  na 5 týždňov z dôvodu potreby dôkladného čistenia priestorov, dezinfekcie prostredia a hračiek ako aj  čerpania dovolenky zamestnancov.

Počas zimných prázdnin (pracovné dni medzi vianočnými sviatkami) je prerušená prevádzka MŠ. Počas jarných prázdnin bude prevádzka MŠ podľa potreby rodičov. Prerušenie alebo obmedzenie prevádzky MŠ bude vždy vopred oznámené.

Prevádzka MŠ môže byť dočasne prerušená aj zo závažných dôvodov, ktoré ohrozujú zdravie zverených detí, alebo môžu spôsobiť závažné škody na majetku.

 3.2 Podmienky prijatia a dochádzky dieťaťa do MŠ

  Zápis a prijatie detí do MŠ

Deti do materskej školy sa prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa.  Súčasťou žiadosti je aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára dieťaťa.

Zápis detí do MŠ riaditeľ školy zverejní na budove školy a inom verejnom mieste v čase od 1. mája do 31. mája spolu s podmienkami prijatia do MŠ ako aj s miestom podania žiadostí.

Deti do MŠ sa prijímajú od začiatku nasledujúceho školského roka a počas školského roka, ak to kapacita školy povoľuje!

Prednostne sa prijímajú deti:

 • od 3 do 6 rokov
 • plniace si povinnú predškolskú dochádzku
 • s odloženou povinnou školskou dochádzkou
 • s dodatočne odloženou školskou dochádzkou

 

Ak je počet prihlásených detí do MŠ pre nasledujúci školský rok vyšší, ako je možné prijať v zmysle §28 ods. 10 až 15 zákona č. 245/2008, riaditeľ školy postupuje nasledovne:

 • deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou
 • deti, ktoré dovŕšia k 31. augustu vek 5 rokov
 • deti, ktoré dovŕšia k 31. decembru vek 5 rokov
 • deti, ktoré dovŕšia k 31. augustu vek 4 roky
 • deti, ktoré dovŕšia k 31. augustu vek 3 roky
 • deti vo veku 2 rokov

Rodičia k žiadosti o prijatie do MŠ prikladajú potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. 

V prípade, že rodič zámerne neuvedie v žiadosti a lekár v doklade o zdravotnom stave dieťaťa prípadné ochorenie alebo postihnutie dieťaťa, považuje sa to za závažné porušenie školského poriadku a môže viesť k vydaniu rozhodnutia o prerušení dochádzky na dobu, pokiaľ rodič nepredloží všetky potrebné lekárske vyjadrenia a iné doklady, z ktorých je možné získať dostatok informácií a rozhodnúť o ďalšom postupe. Ak rodič požadované doklady neprinesie ani na písomné upozornenie, dochádzka dieťaťa do MŠ bude ukončená.

Ak sa špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa (ŠVVP) prejavia po jeho prijatí do MŠ, zmení sa rozhodnutie o prijatí do MŠ na rozhodnutie na diagnostický pobyt zameraný na diagnostikovanie dieťaťa. Po predložení vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a písomnej žiadosti zákonného zástupcu o zmenu formy vzdelávania, môže dieťa navštevovať MŠ ako dieťa so ŠVVP. Ak rodič  požadované doklady neprinesie ani na písomné upozornenie, dochádzka do MŠ bude ukončená.

Z dôvodu ľahšej adaptácie možno prijať dieťa na čas adaptačného pobytu, v ktorom zákonný zástupca privádza dieťa do MŠ postupne na jednu a najviac na štyri hodiny denne, nesmie byť však dlhší ako tri mesiace. Pri zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa môže riaditeľka rozhodnúť o prerušení jeho dochádzky  do MŠ na dohodnutý čas, po prerokovaní so zákonným zástupcom dieťaťa.

Dochádzka detí do MŠ

Rodič privádza dieťa do MŠ od 6,30 hod. do 8,00 hod., osobne ho odovzdá učiteľke  a dohodne spôsob stravovania, či skorší odchod z MŠ, v inom prípade si dieťa  prevezme od 14,35 do 16,00 hod. Rodič pri prevzatí dieťaťa z MŠ skontroluje stav dieťaťa, či je v poriadku, skutočnosti zistené mimo budovy MŠ neakceptujeme. Do MŠ môžu chodiť len zdravéčisto upravené deti, zvýšenú pozornosť je nutné venovať hygiene vlasov. Prevzatie dieťaťa môže učiteľka odmietnuť, ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je  vhodný na prijatie do MŠ. Ak dieťa v MŠ počas dňa ochorie, učiteľka zabezpečí jeho izoláciu od ostatných detí, dozor ňou poverenou osobou z radov zamestnancov školy a informuje zákonného zástupcu dieťaťa.

Lieky sa v MŠ nepodávajú. Dieťa sa po chorobe vracia do MŠ doliečené.

Neprítomnosť dieťaťa, prípadne neskorší príchod je potrebné nahlásiť do 8,00 hod. v deň neprítomnosti dieťaťa. Ak sa tak nestane, uhradí rodič plnú stravnú jednotku.

Najneskôr do 3 pracovných dní od neprítomnosti dieťaťa oznámi rodič dôvod a čas jeho neprítomnosti v MŠ.

Ak je neprítomnosť dlhšia ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, rodič písomne požiada o prerušenie dochádzky dieťaťa do MŠ zo zdravotných alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom. Pri opätovnom nástupe dieťaťa do MŠ  rodič predloží Vyhlásenie o bezinfekčnosti  prostredia, aké predkladal na začiatku školského roka.

Riaditeľka ZŠ s MŠ rozhoduje o prerušení dochádzky dieťaťa  zo zdravotných alebo z iných závažných dôvodov na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.  Prerušenie môže byť najviac na 3 mesiace po sebe t. j 3 x 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní. V prípade neprítomnosti dieťaťa na dlhší čas, bude dochádzka dieťaťa do MŠ ukončená. V odôvodnených prípadoch (úraz dieťaťa vyžadujúci liečenie na dlhšiu dobu) môže rodič požiadať o výnimku. Žiadosti o výnimky budú posudzované individuálne.

Písomnú žiadosť o prerušenie dochádzky do MŠ a neuhrádzaní príspevku rodič predloží najneskôr do 3 kalendárnych dnípo opätovnom nástupe dieťaťa do MŠ. Žiadosť doručená po termíne nebude akceptovaná.

Ak rodič do 3 kalendárnych dní neoznámi dôvod neprítomnosti dieťaťa alebo opakovane porušuje školský poriadok MŠ, riaditeľka po predchádzajúcom ústnom a písomnom upozornení rodiča, môže rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do MŠ.

  Úhrada poplatkov za dochádzku

Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov MŠ. Výška príspevkov je určená VZN.

Výška stanoveného príspevku v MŠ sa mení s úpravami súm životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa. Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.

Príspevok v MŠ mesačne s platnosťou od 1. 10. 2017  je stanovený na sumu: 10,00 €

V zmysle § 28 ods. 7 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sapríspevok v materskej škole neuhrádza za dieťa:

 1. a)   ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
 2. b)   ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
 3. c)   ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu

Príspevok v MŠ na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa:

 1. a)      ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,
 2. b)      ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka MŠ zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi: v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku,

3.3 Vnútorná organizácia MŠ

 Počet tried: 2 triedy doobeda, 2 triedy poobede   

Výchovno-vzdelávacia činnosť v MŠ pozostáva z ustálených organizačných foriem. V týchto formách sa vzhľadom na optimálny biorytmus a zdravú životosprávu dieťaťa predškolského veku uspokojujú rozmanité potreby a záujmy.      

 Prehľad o usporiadaní denných činností / denný poriadok /

 • Prevádzka MŠ je                                                 od 6.30 hod. do 16.00 hod
 • Príchod detí do MŠ                                             do 8.00 hod.

( iný príchod musí byť  vopred ohlásený triednej učiteľke)

 • 6,30hod. – 8,30hod. Schádzanie detí, Hry a hrové činnosti
 • 8,30hod. – 8,50hod. Relaxačné a pohybové cvičenia
 • 8,50hod. – 9,00hod.    Osobná hygiena
 • 9,00hod. – 9,20hod. Desiata
 • 9,20hod. – 9,50hod.   Riadené vzdelávacie aktivity

Príprava na pobyt vonku

 • 10,00hod. – 11,30hod. Pobyt vonku
 • 11,30hod. -11,40hod. Osobná hygiena
 • 11,40hod. - 12,00hod.   Obed
 • 12,00hod. – 14,00hod Hygiena, ukladanie detí na odpočinok, odpočinok detí
 • 14,00hod. – 14,15hod. Vstávanie, relaxačné cvičenie, osobná hygiena
 • 14,15hod. – 14,35hod. Olovrant, osobná hygiena
 • 14,35hod. – 16,00hod Hry a hrové činnosti /v letných mesiacoch druhý pobyt vonku/

Tento univerzálny denný poriadok je mierne upravený vekovej skupine detí, je pružný, umožňuje reagovať na potreby a záujmy detí.

Hry a hrové činnosti sú spontánne alebo učiteľkou navodzované hry a hrové aktivity, ich súčasťou sú vopred plánovanéedukačné aktivity.

Pohybové a relaxačné cvičenia sú vopred plánované aktivity obsahujú zdravotné cviky, relaxačné a dychové cvičenia. Realizujú sa každý deň v určitom čase, s dodržaním psychohygienických zásad (pred jedlom / zásadne nie hneď po jedle, vo vyvetranej miestnosti, prípadne vonku).

Pobyt vonku, odpočinok a činnosti zabezpečujúce životosprávu sú uvedené v samostatných častiach.

Predprimárne vzdelávanie (vzdelávanie sa chápe ako organická súčasť výchovy, výchova je širší a vzdelávanie užší pojem) sa realizuje prostredníctvom organizačnej formy – edukačnej aktivity.

Riadená vzdelávacia aktivita je organickou súčasťou denného poriadku.

Preberanie detí

Dieťa od rodičov preberá učiteľka, ktorá zaň zodpovedá od jeho prevzatia až do odovzdania rodičovi alebo učiteľke, ktorá ju strieda. Rodič, alebo rodinný príslušník počas pobytu dieťaťa v MŠ od prebratia až po vyzdvihnutie dieťaťa komunikuje s dieťaťom výhradne prostredníctvom pani učiteľky.

Rodič preberá dieťa v čase od 14,35hod. do 16,00hod. Je potrebné o prevzatí  upovedomiť službukonajúcu učiteľku  (napr. pri pobyte na školskom dvore).

Rodič je povinný prevziať si svoje dieťa do 16,00 hod. Neprevzatie dieťaťa do 16,00 hod. sa môže považovať za porušenie prevádzky MŠ a môže byť o tejto činnosti rodiča upovedomený Úrad práce, rodiny a sociálnych vecí N.M.nad V.

Rodičia detí poskytnú MŠ svoje osobné telefónne čísla, ktoré sú využívané v súlade so znením zákona č. 428/2004 Z.z. o ochrane osobných údajov a len v prípade ochorenia resp. úrazu dieťaťa, alebo v prípade, že si dieťa rodič nevyzdvihne po skončení prevádzky MŠ.

V prípade dopoludňajšej dochádzky dieťaťa, rodič si dieťa prevezme v čase od 12,00 hod do 12,30 hod.

Na  prevzatie svojho dieťaťa z materskej školy môže zákonný zástupca písomne splnomocniť svoje dieťa staršie ako desať rokov alebo inú, pedagogickým zamestnancom známu osobu.

V prípade, že rodičia majú súdnym rozhodnutím, prípadne predbežným opatrením obmedzené preberanie detí, je potrebné o tom písomne (fotokópiou rozhodnutia) informovať riaditeľku ZŠ s MŠ.

 Organizácia v šatni

Do šatne majú prístup rodičia  alebo  osoby, ktoré dieťa do MŠ priviedli. Spoločne s učiteľkami vedú deti k samostatnosti a poriadkumilovnosti pri ukladaní svojich vecí do skriniek, ktoré sú označené značkou aj menom. Za poriadok v skrinkách a vlastné hračky zodpovedá rodič, tiež za stále pripravené náhradné oblečenie pre prípad znečistenia a premočenia. Rodič sa zaväzuje, že nedáva dieťaťu do skrinky sladkosti, žuvačky,  iné pochutiny a jedlo. Do skrinky môže rodič uložiť iba plastovú fľašu s vodou na pitie za ktorej obsah plne zodpovedá. Učiteľka v mladšej a strednej vekovej skupine pomáha pri prezliekaní na pobyt vonku i po jeho ukončení v spolupráci s nepedagogickou zamestnankyňou. V najstaršej vekovej skupine pomáha deťom učiteľka podľa potreby.

Za estetickú úpravu šatne zodpovedá učiteľka, za hygienu a zamknutie vchodu nepedagogická zamestnankyňa.

 

 Organizácia v umyvárni

Osobná hygiena a s ňou spojené hygienické úkony sa uskutočňujú individuálne podľa osobných potrieb detí a vzhľadom na konkrétnu situáciu. Organizovane sa uskutočňuje osobná hygiena pri pravidelne sa opakujúcich situáciách.  Deti sa v umyvárni zdržiavajú spravidla len v prítomnosti učiteľky.

Každé dieťa používa len svoje hygienické potreby (zubná kefka, uterák, hrebeň, pohár), ktoré má označené svojou značkou. Za čistenie pohárov, hrebeňov, výmenu uterákov (1x týždenne), suchú podlahu a čistotu zodpovedá upratovačka.  Učiteľky vedú deti k dodržiavaniu základných hygienických návykov a sebaobsluhe (uzatvárať vodu, splachovať WC, používať mydlo, zubnú pastu a kefku, toaletný papier) a zodpovedajú za hygienické, zdravotné a bezpečnostné predpisy.

Organizácia pri jedení

Režim stravovania v materskej škole je organizovaný tak, aby zodpovedal veku, zdravotnému stavu a fyzickej záťaži detí. Podávaná strava musí byť zdravotne neškodná a biologicky hodnotná. Deťom sa podáva desiata, obed a olovrant.

Jedlo sa podáva v primeranej emocionálnej atmosfére podporujúcej utváranie pozitívneho vzťahu dieťaťa k jedeniu. Súčasťou je kultúrne stolovanie – príbory, poháre, hrnčeky, misky na prílohy ...

Učiteľka nenásilne usmerňuje deti, podľa želania rodičov aj prikrmuje – nenúti ich jesť, ale individuálne pristupuje pri osvojovaní základných návykov kultúrneho stolovania a sebaobsluhy.

Za kvalitu, predpísané množstvo stravy, hygienu a kultúru stolovania, zisťovanie počtu stravníkov a pitný režim v rámci desiaty, obeda a olovrantu zodpovedá vedúca školskej jedálne. Učiteľky podávajú čaj, vodu podľa požiadaviek detí počas celého dňa.

V materskej škole sa diétna strava nepripravuje, ale MŠ umožní zákonnému zástupcovi dieťaťa  donášku hotového jedlado školskej jedálne v zmysle § 8 ods. 3, písm. b) Vyhlášky MZ SR č. 527/2007 Z. z. na základe žiadosti s doložením písomného vyjadrenia odborného lekára o druhu diéty, ktorá bola dieťaťu diagnostikovaná a za dodržania stanovených podmienok.

Povinnosti zákonných zástupcov stravníka:

 1. Požiadať školskú jedáleň o možnosť donášky diétnej stravy na základe žiadosti a doručenia vyjadrenia ošetrujúceho lekára, ktorý dieťaťu diétu nariadil.
 2. Rodičia budú garantovaťzdravotnú nezávadnosť použitých surovín a hotového jedla (formou písomného prehlásenia).
 3. Dodržiavať postupy pri manipulácii s uvarenými pokrmami. Pokrmy, ktoré nie sú podávané za tepla, musia sa rýchle schladiť na 10 °C (najneskôr do 90 minút) a uchovávať pri teplote od 0 °C do 4 °C.  Pri schladzovaní sa hotové pokrmy (vhodne balené) musia ukladať v chladiacom zariadení tak, aby bol ponechaný priestor na dostatočné prúdenie chladiaceho média (vzduchu v chladničke) a aby chladenie prebiehalo plynulo v časovom priestore.
 4. Donášku stravy realizovať vo vhodných uzatvárateľných nádobách s dodržaním hygienických predpisov, odovzdávať podľa pravidiel určených školskou jedálňou.
 5. Rodič sa zaväzuje spolupracovať so školskou jedálňoupo celú dobu donášky diétnej stravy a informovať o zmenách v zdravotnom stave stravníka.

Školská jedáleň zabezpečí skladovanie doneseného hotového jedla vo vyhradenom mieste v chladiacom zariadení  a pred konzumáciou ho zohreje na požadovanú teplotu s dodržaním hygienických predpisov.

Pri menej závažných diétach určených lekárom, kedy postačí len vylúčenie presne stanovenej potraviny zo stravy je možnosť požiadať o spoluprácu vedúcu školskej jedálne, ktorá posúdi možnosť realizácie tejto požiadavky.

Pobyt  detí vonku

Pobyt vonku sa realizuje každý deň. Výnimkou, kedy sa nemusí uskutočniť sú  nepriaznivé klimatické podmienky,  silný nárazový vietor, silný mráz,  dážď( nie mrholenie ).

V jarných a letných mesiacoch sa pobyt vonku upravuje vzhľadom na intenzitu slnečného žiarenia a zaraďuje sa 2 krát počas dňa, v dopoludňajších i odpoludňajších hodinách. Pri vysokých denných teplotách musia mať deti hlavu krytú vhodným doplnkom (klobúkom, šiltovkou a pod.), aby sa predišlo úpalu.  Ak majú v skrinke ochranný opaľovací krém a učiteľka je o tom informovaná, pred odchodom von ho dieťaťu pomôže použiť. Deti majú v plnej miere zabezpečený pitný režim, za čo zodpovedajú poverení zamestnanci MŠ.

Počas pobytu detí vonku je učiteľka povinná zabezpečiť deťom plnohodnotnú, organizovanú činnosť, venuje deťom zvýšenú pozornosť, dodržiava požiadavky bezpečnosti a ochrany ich zdravia v zmysle príslušných záväzných právnych predpisov a pokynov riaditeľky resp. zástupkyne MŠ. Učiteľka,po príchode na dvor s deťmi,najskôr skontroluje bezpečnosť areálu školského dvora, podľa potreby odstráni z dosahu nebezpečné predmety, prípadne zabezpečí ich odstránenie nepedagogickou zamestnankyňou.

Na vychádzke nemôže mať jedna učiteľka viac ako 20 detí 4-5 ročných, 22 detí starších ako 5 rokov, detí 3-4 ročné sú prítomné obe učiteľky. Pri vyššom počte detí alebo iných činnostiach, ktoré si vyžadujú zvýšený dozor zabezpečí riaditeľka resp. zástupkyňa ďalšieho zamestnanca, ktorý pod vedením učiteľa dbá na bezpečnosť detí. Na vychádzke ide učiteľka ako posledná, vždy za deťmi, aby mala prehľad o všetkých deťoch.

Je nutné používať terčík, vhodné je používanie reflexných viest. Pri prechádzaní cez komunikáciu učiteľka na ňu vchádza ako prvá a odchádza z nej posledná.

Organizácia v spálni

Režim dňa detí v materskej škole je organizovaný tak, aby sa zabezpečil individuálny čas a dĺžka spánku dieťaťa, ako aj možnosť ranného dospávania.

Deti počas popoludňajšieho odpočinku ležia na samostatnom lehátku v pyžame, pri zabezpečení zdravie neohrozujúceho vetrania (nie prievan). Učiteľka od detí neodchádza aj vzhľadom na ich individuálnu potrebu spánku a použitie WC. Odpočinok sa realizuje v závislosti od potrieb detí s minimálnym trvaním 30 minút. V prípade, že deti z rôznych príčin nemôžu zaspať a spánok sa pre ne stáva stresujúcou záležitosťou, môžu odpočívať aj iným spôsobom, tak aby nerušili oddychujúce deti.

Pri ukladaní detí na odpočinok učiteľka vytvára pokojnú citovú atmosféru s prejavmi nežnosti, číta deťom rozprávky, prípadne im púšťa relaxačnú hudbu, čo spríjemňuje zaspávanie.

Organizácia záujmových krúžkov a aktivít

Na základe informovaných súhlasov rodičov materská škola ponúka deťom možnosť zapojiť sa do krúžkov: Anglický. Realizácia krúžkov je v odpoludňajších hodinách. Fotografie, prípadne video zábery detí z  aktivít a podujatí môžu byť uverejnené na webovej stránke MŠ, prípadne printových či televíznych médiách na základe hromadného informovaného súhlasu zákonných zástupcov.

Všetky organizačné formy denného poriadku sú po pedagogicko – psychologickej stránke rovnocenné. Majú vplyv na rozvoj osobnosti dieťaťa vo všetkých vzdelávacích oblastiach, a preto ich pedagogicky usmerňujú kvalifikovaní učitelia predprimárneho vzdelávania.

Konzultácie s pedagogickými zamestnancami

Zákonní zástupcovia detí majú možnosť konzultovať s pedagogickými zamestnancami po telefonickom dohovore. Konzultácie sú spravidla ústne, avšak ak rodič  alebo pedagogický zamestnanec prejaví záujem, vyhotovia sa v písomnej forme. V písomnej forme sa vyhotovujú aj vtedy, ak pedagogický zamestnanec rieši rovnaký problém, na ktorý bol rodič v predchádzajúcom čase upozornený.

 1. Bezpečnosť a ochrana zdravia detí v MŠ

V starostlivosti o zdravie, hygienu a bezpečnosť detí sa riadia zamestnanci MŠ všeobecne záväznými predpismi, najmä § 7 Vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z o materskej škole v znení  vyhlášky č. 308/2009 Z.z.  Súčasťou starostlivosti o zdravie na pracovisku je aj rešpektovanie zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov – Zákaz fajčiť v celom objekte MŠ!

Za dodržanie hygienických a bezpečnostných predpisov v priestoroch MŠ a ochranu zdravia detí zodpovedajú aj nepedagogickí zamestnanci, a to v rozsahu im určenej pracovnej náplne.

Za bezpečnosť a ochranu zdravia detí zodpovedajú pedagogickí zamestnanci od ich prevzatia  až po ich odovzdanie zákonnému zástupcovi alebo ním splnomocnenej osobe. Za bezpečnosť detí počas krúžkovej činnosti zodpovedá učiteľka.

Kontrolu bezpečnosti na pracovisku, zistenie nedostatkov, používanie ochranných pracovných pomôcok vykonávajú zástupcovia zamestnancov pre bezpečnosť a zdravie pri práci.

V triede zabezpečujú predprimárne vzdelávanie učitelia, pri obliekaní a sebaobsluhe detí pomáha aj nepedagogický zamestnanec.

Pravidlá dodržiavania bezpečnosti a zdravia detí pri preprave dopravnými prostriedkami, organizovaní výletov a školských akcií

Pri činnostiach, ktoré si vyžadujú zvýšený dozor, riaditeľka resp. zástupkyne zabezpečia počet pedagogických zamestnancov takto:

 • v škole prírode je počet detí podľa vyhlášky o škole v prírode,
 • na výletoch a exkurziách je potrebný dozor dvoch pedagogických zamestnancov a jednej poverenej plnoletej osoby s počtom detí podľa § 28 ods.10 školského zákona.

MŠ môže organizovať pobyty v škole prírode, výlety, exkurzie a ďalšie aktivity len s informovaným súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa po dohode so zriaďovateľom.

Výlet alebo exkurzia sa organizuje na základe plánu práce školy, najviac na jeden deň a so zabezpečením teplého obeda pre deti s prihliadnutím na ich bezpečné, hygienické a fyziologické potreby. Pred uskutočnením výletu alebo exkurzie riaditeľom poverený vedúci pedagogický zamestnanec organizačne zabezpečí prípravu a priebeh týchto aktivít vrátane poučenia o bezpečnosti a ochrane zdravia. O tom vyhotoví písomný záznam, ktorý potvrdia svojim podpisom všetky zúčastnené osoby.

Organizovanie školy v prírode bližšie určuje vyhláška MŠ SR č. 305/2008 Z.z. o škole v prírode, zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a vyhláška MZ SR č. 526/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zotavovacie podujatia.

Ak učiteľka zistí nedostatok na predmetoch, pomôckach alebo zariadení, ktorý môže ohroziť zdravie alebo bezpečnosť detí, zabezpečí jeho odstránenie osobne, alebo to oznámi ihneď nepedagogickému zamestnancovi ( školníčke). Ten ho podľa svojich schopností odstráni, alebo to nahlási priamemu nadriadenému, ktorý  privolá na odstránenie závad príslušných odborníkov.

Učiteľka je zodpovedná za vytvorenie pokojnej a tvorivej atmosféry v MŠ, ochranu psychického zdravia detí, nepoužíva telesné tresty ani neprimerané inhibičné metódy výchovy.

Ak dieťa utrpí úraz, ktorý nie je potrebný ošetriť lekárom, ošetrí ho učiteľka obvyklým spôsobom. Úraz a spôsob ošetrenia zaeviduje v zložke školských úrazov. Ak dieťa utrpí úraz, ktorý si vyžaduje ošetrenie lekárom, službukonajúca učiteľka sa ihneď s kontaktuje s rodičom, s ktorým sa dohodne na ďalšom postupe. Ak je rodič nezastihnuteľný, odvedie dieťa na lekárske ošetrenie zdravotníckym vozidlom. Po návrate z ošetrenia zaznamená úraz v zložke úrazov a znovu sa pokúsi o telefonický kontakt s rodičom. Zabezpečí odovzdanie lekárskeho záznamu o ošetrení úrazu rodičom dieťaťa.

V prípade úrazu, ktorý ohrozuje život dieťaťa, službukonajúca učiteľka požiada o privolanie rýchlej zdravotnej pomoci a rodičov ktorúkoľvek zamestnankyňu a súčasne dáva dieťaťu prvú pomoc. Ak dieťa potrebuje ošetrenie v nemocnici, službukonajúca učiteľka ho sprevádza až do príchodu rodičov. Taktiež úraz zaznamená v zložke úrazov a lekársku správu odovzdá rodičom.

Úraz sa eviduje aj elektronicky na webovej aplikácii podľa metodického usmernenia č. 4/2009-R z 11.februára 2009 k zavedeniu jednotného postupu škôl, školských zariadení a vysokých škôl pri vzniku registrovaného školského úrazu a pri evidencii nebezpečných udalostí, ktorou upresňuje postup zamestnancov MŠ pri vyšetrení, evidencii a registrácii školského úrazu a nebezpečnej udalosti.

Postup zamestnancov pri evidencii úrazov detí

 1. Škola vedie evidenciu registrovaných a neregistrovaných školských úrazov
 2. Evidencia obsahuje:
  • meno a priezvisko dieťaťa, ktoré utrpelo úraz,
  • deň, hodinu, charakter úrazu, miesto, kde došlo k úrazu, stručný popis, ako k úrazu došlo,
  • svedkov úrazu, meno a priezvisko pedagogického zamestnanca, ktorý vykonával dozor v čase vzniku úrazu, dátum zapísania úrazu do evidencie,
  • počet vymeškaných dní z dôvodu úrazu,
  • zdravotnú poisťovňu postihnutého dieťaťa,
  • zariadenie, v ktorom bolo vykonané ošetrenie úrazu.

Údaje z evidencie sa využívajú pri spisovaní záznamu o registrovanom školskom úraze a v prípade, ak sa následky úrazu prejavia neskôr.

Záznam do knihy evidencie úrazov spisuje pedagogický zamestnanec, ktorý vykonával v čase úrazu nad dieťaťom dozor. Ak to nie je možné, záznam spíše triedny učiteľ dieťaťa. Ak ani to nie je možné, záznam spíše zamestnanec poverený riaditeľkou resp. zástupkyňou MŠ.

Záznam do zložky evidencie úrazov vykoná pedagogický zamestnanec v deň úrazu. Ak dieťa chýba menej ako štyri dni, tento úraz sa považuje za neregistrovaný školský úraz. Ak dieťa z dôvodu školského úrazu chýba v MŠ na základe stanoviska ošetrujúceho lekára viac ako tri dni (4 a viac dní), považujeme tento úraz za registrovaný školský úraz.

Škola spisuje záznam o registrovanom školskom úraze najneskôr do štyroch dní po oznámení vzniku registrovaného školského úrazu. Záznam o registrovanom školskom úraze spisuje podľa vzoru pedagogický zamestnanec, ktorý vykonával v tom čase nad dieťaťom dozor. Ak ani to nie je možné, záznam spíše triedny učiteľ dieťaťa, ktorý úraz zaevidoval, a to najneskôr do 7. kalendárnych dní odo dňa vzniku úrazu. Záznam podpíše zákonný zástupca dieťaťa, učiteľka, ktorá záznam spísala a riaditeľka ZŠ s MŠ. Zamestnanec pozve k spísaniu záznamu zákonného zástupcu dieťaťa.

Riaditeľka resp. zástupkyňa MŠ je povinná do 7. kalendárnych dní od vzniku každého školského úrazu nahlásiť úraz bezpečnostnému technikovi, ktorý ho zaeviduje  prostredníctvom webovej aplikácie Úr(MŠ SR) 1-01 sledujúcej štatistiku úrazovosti na školách.

Záznam o registrovanom úraze dostanú: zákonný zástupca dieťaťa, MŠ, technik BOZP, poisťovňa, v ktorej má MŠ uzavreté úrazové poistenie detí. Vo veci finančného odškodnenia školského úrazu od poisťovne ďalej koná riaditeľka MŠ v spolupráci so zákonným zástupcom dieťaťa.

Opatrenia v prípade pedikulózy

Pedikulóza sa vyskytuje u všetkých vekových skupín, najmä u detí. Pôvodca pedikulózy je voš detská, ktorá parazituje iba na človeku. Šíri sa hlavne pri priamom styku, ale aj prostredníctvom predmetov (hrebeňov, kief, čiapok, šálov, posteľnej bielizne). Na diagnostiku slúži dôkladná prehliadka vlasov, pri ktorej hľadáme hnidy a vši, hlavne za ušnicami a v zátylku. Pri ojedinelom výskyte v MŠ pedagogický zamestnanec kontaktuje zákonného zástupcu dieťaťa a ten si ho bezodkladne príde z MŠ prevziať. Dieťa bude spätne prijaté do zariadenia po dôkladnom vyčistení a odstránení vší a hníd. V prípade opakujúceho sa výskytu u toho istého dieťaťa bude spätne do zariadenia prijaté až na základe potvrdenia od pediatra.

Hlásenie ochorenia:

 • rodič, ktorý zistí zavšivenie dieťaťa, ohlási túto skutočnosť učiteľke a riaditeľke resp. zástupkyni MŠ,
 • hromadný výskyt riaditeľka resp. zástupkyňa oznámi na odbor epidemiológie RÚVZ v Trenčíne.

Všeobecným predpokladom boja proti zavšiveniu je osobná čistota a častá výmena osobnej a posteľnej bielizne. V prípade výskytu je nutné včasné začatie dezinsekčnej akcie  (zneškodnenie lezúcich vší a hníd účinným dezinsekčným prostriedkom), ktorú je nutné vykonať v celom kolektíve, t.j. aj u zdravých členov triedy, rodiny.

 Ochrana pred sociálnopatologickými javmi

V zmysle dohovoru o právach dieťaťa sú učitelia povinní zabezpečovať aktívnu ochranu detí pred sociálnopatologickými javmi, monitorovať zmeny v správaní detí a v prípade dôvodného podozrenia z fyzického alebo psychického týrania či ohrozovania mravného vývinu dieťaťa bezodkladne riešiť problém v spolupráci s vedením MŠ, prípadne s Centrom pedagogicko-  psychologického poradenstva a prevencie, kontaktovať príslušný odbor sociálnych vecí, pediatra a príslušné oddelenie policajného zboru.

Opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog

MŠ prijíma nasledovné opatrenia:

 1. Primeranou formou informovať deti o existencii legálnych a nelegálnych drog a ich mimoriadne negatívnych účinkoch na zdravie človeka.
 2. Viesť deti k zdravému životnému spôsobu, rozlišovaniu zdravých a nezdravých návykov pre život a zdravie.
 3. V prevencii využívať vhodnú a dostupnú literatúru a preventívne výukové programy zakomponovať do plánov práce v jednotlivých triedach.
 4. Poskytovať deťom dostatok podnetov a možností realizácie prostredníctvom rôznych aktivít, a tým ich viesť k plnohodnotnému životu bez drog.
 5. Zabezpečiť v celom areáli MŠ prísny zákaz fajčiť.
 6. Dbať na to, aby sa do budovy MŠ nedostali žiadne nepovolané osoby, a tým zamedziť možnosti zlých vonkajších vplyvov na deti.
 7. Učiteľky sa budú zúčastňovať na školeniach s touto tematikou, prípadne študovať literatúru k tejto téme.
 8. V prípade podozrenia na šírenie legálnych a nelegálnych drog v prostredí MŠ bezodkladne informovať riaditeľku resp. zástupkyňu, ktoré vykonajú okamžité opatrenia.

 

Opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných                                                                                                       

        ochorení COVID- 19

 

 • po príchode do materskej školy je zákonný zástupca povinný odovzdať dieťa službukonajúcej učiteľke osobne, dieťa nesmie byť ponechané v šatni bez dozoru, či poslané do materskej školy samotné
 • za bezpečnosť a ochranu zdravia dieťaťa zodpovedajú pedagogickí zamestnanci materskej školy od prevzatia až po jeho odovzdanie zákonnému zástupcovi alebo ním splnomocnenej osobe
 • po príchode detí do materskej školy učiteľka vykoná ranný filter detí a pri výskyte parazitného ochorenia informuje vedenie školy a okamžite zákonného zástupcu dieťaťa
 • deti sú upozorňované na pravidelné umývanie rúk a každé dieťa má svoj osobný uterák, ktorý berie na víkend domov na opranie, v umyvárni sa deti zdržujú len za prítomnosti učiteľky, ktorá ich vedie k základným hygienickým návykom a sebaobsluhe

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy. Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bezodkladne si nasadí rúško a je nutné umiestniť ho do samostatnej izolačnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. · Ak sa u zamestnanca základnej materskej školy objavia príznaky nákazy COVID – 19 v priebehu jeho pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľa školy a opustí materskú školu v najkratšom možnom čase s použitím rúška. · V prípade podozrivého žiaka alebo pracovníka sa riadi škola usmerneniami z Oranžovej fázy tohto dokumentu.

 • pri výskyte parazitného ochorenia v triede triedny učiteľ informuje vedenie školy a okamžite zákonného zástupcu dieťaťa, následne sú informovaní všetci vyučujúci a triedny učiteľ na túto skutočnosť písomne upovedomí rodičov dieťaťa
 • deti sú upozorňované na pravidelné umývanie rúk a každé dieťa má svoj osobný uterák, ktorý berie na víkend domov na opranie
 • pracovníčka zodpovedajúca za čistotu a vykonávajúca sanitáciu priestorov má k dispozícii miestnosť na prezliekanie, je v nej nainštalovaná výlevka s prívodom teplej vody, používa ochranné prostriedky, ako gumené rukavice, toaletné potreby a čistiace prostriedky

 

 1. Ochrana spoločného majetku

V budove MŠ je bez sprievodu zamestnanca MŠ zakázaný akýkoľvek pohyb cudzej osoby. Kľúče od budovy vlastnia učiteľky MŠ a upratovačka.

Vchod do MŠ otvárajú službu konajúce učiteľky o 6:30 hod. a zatvárajú o 8,00 hod., po príchode detí do MŠ. Opäť sa otvára o 14,35 hod. pri príchode rodičov. Po ukončení prevádzky sa dvere zamykajú o 16:00 hod. Za uzamykanie hlavných vchodových dverí do MŠ a za spustenie signalizačného zariadenia počas neprevádzkových hodín zodpovedá nepedagogická zamestnankyňa – upratovačka a v jej neprítomnosti službukonajúca učiteľka.

V rámci bezpečnosti a ochrany detí sú rodičia povinní dodržiavať nariadenie riaditeľky ZŠ s MŠ o nezdržiavaní sa v priestoroch MŠ a areáli ZŠ s MŠ.

Vetranie miestností sa uskutočňuje len za prítomnosti zamestnanca MŠ. Pri odchode z triedy je aj učiteľka povinná prekontrolovať uzatvorenie okien. Jednotliví zamestnanci zodpovedajú za zverený inventár, v rozsahu písomnej zmluvy o hmotnej zodpovednosti. Osobné veci si zamestnanci odkladajú na uzamykateľné miesto, za stratu osobných veci MŠ nezodpovedá.

Po ukončení prevádzky MŠ všetky priestory skontroluje a uzamkne  upratovačka MŠ.

 

 1. Derogačná klauzula

Vydaním tohto Školského poriadku pre MŠ Kálnica sa ruší predchádzajúci Školský poriadok z roku 2020 vrátane všetkých jeho dodatkov.

 

 

Školský poriadok MŠ bol odsúhlasený na pedagogickej porade dňa 27.8.2021.