O nás

             Vítame Vás na webových stránkach materskej školy Kálnica.                                                             "U včielky Bzučalky"                                           

Zriaďovaťeľom MŠ je obec Kálnica. Materská škola bola vybudovaná v rokoch 1966/67 v tzv. akcii "Z". O 10 rokov bolo jednotriedne predškolské zariadenie rozšírené o ďalšiu triedu. Od 1.1.2008 je ZŠ a MŠ Kálnica spoločný právny subjekt.

Riaditeľkou pre ZŠ a MŠ je Mgr. Martina Striežencová ,

Učiteľkami v MŠ sú :                                                                                                                                                                                                                  MiriamSahajová,  Helena Janegová, Miroslava Valovičová, Lucia Tomanicová                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Interier MŠ : Naša materská škola prevádzkuje dve plne zariadené triedy. Malú triedu "Včielky" pre 3ročné a 4ročné deti a veľkú triedu s interaktívnou tabuľou "Slniečka" pre 4ročné až 6ročné deti. Každá trieda má samostatnú šatňu a spoločnú umývareň a WC.   Súčasťou nášho subjektu je aj školská jedáleň s kuchárkou Miroslavou Batkovou, vedúcou jedálne Patríciou Vojtovou. O ekonomické záležitosti sa stará Ing.Dana Pastorková. BOZP a PO zabezpečuje Ing. Rzavský, poriadok a hygienu zabespečuje pani upratovačka Jana Bagová.

Exterier MŠ : Zatrávnené plochy slúžia ako ihriská a sú na nich nainštalované preliezačky, čmykľavky, hojdačky, pieskoviská, slnečníky, záhradný altánok na realizáciu výchovno- vzdelávacích činností na čerstvom vzduchu. Na školskom dvore je vybudované dopravné ihrisko, na ktorom sa realizuje dopravná výchova vrámci výchovno - vzdelávacieho procesu. 

Poslanie materskej školy:
Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej.  Rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí. Predprimárne vzdelávanie je uskutočňované podľa školského vzdelávacieho programu . Zabezpečované je kvalifikovanými učiteľkami, ktoré zodpovedajú za bezpečnosť a zdravie dieťaťa počas pobytu v MŠ .
Pre deti predškolského veku zabezpečujeme celodennú a poldennú starostlivosť. Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole. Dokladom o získanom vzdelaní je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.  

 Naša MŠ taktiež zabespečuje pre deti kurz anglického jazyka v spolupráci s jazykovou školou Tanyus.                 

Okrem hlavných vzdelávacích štandardov  sa plnia úlohy enviromentálnej výchovy. Deti vedieme k pozitívnemu vzťahu a k úcte k prírode, pričom základom je výchova k reciklácii odpadu. Absolvujeme s deťmi turistiky po okolí obce Kálnica, realizujeme vychádzky po včelárskych chodníčkoch s výkladom o včelárstve u miestnych včelárov. Organizujeme výlety a pre predškolákov školu v prírode.