Denné činnosti v MŠ

Denné činnosti v materskej škole

Usporiadanie denných činností, pravidelne sa opakujúcich v konkrétnej materskej škole, sa spracúva vo forme denného poriadku. Denný poriadok je dostatočne pružný, umožňuje reagovať na potreby a záujmy detí. Pri jeho zostavovaní dbáme na to, aby poskytoval priestor na pokojný, bezpečný a zmysluplný aktívny pobyt dieťaťa v materskej škole.

Pri usporiadaní denných činností sa:

-zabezpečuje vyvážené striedanie činností (optimálny biorytmus, bezstresové prostredie)                                                                                                                      

- vytvára časový priestor na hru a učenie dieťaťa                                                                                         

- dodržiava pevne stanovený čas na činnosti zabezpečujúce životosprávu - osobnú hygienu, stravovanie.

Súčasťou denných činností sú:

Hry a činnosti podľa výberu ( 6:30h - 8:30h ) detí sú spontánne hry, ktoré si vyberajú samé deti,  alebo učiteľkou navodzované hry a hrové aktivity detí, ktorých súčasťou sú vopred plánované edukačné aktivity.

Zdravotné cvičenie + ranný kruh ( 8:30h - 9:00h ) patrí k vopred plánovaným aktivitám a obsahujú zdravotné cviky, relaxačné a dychové cvičenia. Realizujú sa každý deň pred jedlom, väčšinou pred desiatou (zásadne nie hneď po jedle),vždy vo vyvetranej miestnosti, prípadne vonku.

Desiata : ( 9:00 - 9:30h )

Vzdelávacia aktivita ( 9:30 - 10:15h ) je dôležitá, zmysluplná, cieľavedomá a systematická, konkrétna výchovno-vzdelávacia činnosť podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. Ide o premyslenú intervenciu (zámerné pozitívne ovplyvňovanie)  učiteľa pri učení sa detí.                                                                  Vzdelávacie aktivity sú založené na aktívnej účasti dieťaťa, na vnímaní všetkými zmyslami, na interaktívnom a zážitkovom učení. Školský vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v MŠ obmedzuje odovzdávanie hotových poznatkov deťom a poúčanie detí. Každé dieťa dostane šancu pomáhať, plánovať, navrhovať jednotlivé aktivity, používať pomôcky a tým sa podieľať na vlastnom osobnostnom rozvoji.

Pobyt vonku ( 10:15h - 11:30h ) sa realizuje každý deň. Výnimkou, kedy sa nemusí uskutočniť, sú nepriaznivé meteorologické podmienky, silný nárazový vietor, silný mráz (pod -10°C), prudký dážď (nie mrholenie) alebo pri nadmernom znečistení ovzdušia.

Obed : (11:30h - 12:00h )

Odpočinok : (12:00h – 14:30h)

Olovrant : (14:30h – 14:45h)

Popoludňajšie činnosti ( 14:45h - 16:00h ) sú spontánne hry a hrové aktivity, ktorých súčasťou sú vopred plánované edukačné aktivity. Súčasťou popoludňajších činností je aj krúžok anglického jazyka .