Čo by mal ovládať predškolák.

ČO BY MAL VEDIEŤ PREDŠKOLÁK        

  Zápisy do prvého ročníka základnej školy sa každoročne konajú v priebehu apríla. Od zápisu po začiatok školského roka zostáva ešte pár mesiacov. Tento čas je ideálny na prípravu do prvého ročníka. Čo všetko má vedieť predškolák, aby vstup do prvého ročníka nebol trápenie? Ako môžete vy, ako rodičia, zistiť, či je už vaše dieťa pripravené na školu?                                                             Prinášame vám niekoľko vecí, ktoré by mal budúci prvák ovládať skôr, ako nastúpi do školy.

 

 

 • Vedieť svoje meno, priezvisko, adresu
 • Poznať meno a priezvisko svojich rodičov a vedieť, kde rodičia pracujú
 • Poznať názov svojej krajiny a hlavného mesta
 • Vedieť názov planéty na ktorej žijeme
 • Správne vyslovovať všetky hlásky
 • Poznať písmená – aspoň svojho mena
 • Hovoriť zrozumiteľne a plynulo
 • Hovoriť súvislo, bez povzbudzovania, rozprávať so záujmom určitý dej
 • Zostavovať plynulo opisy obrázkov, skladajúce sa z 5-6 viet
 • Zostavovať vety z 3– 4 slov, deliť vety na slová, deliť slová na slabiky
 • Pokračovať v rozprávaní známej rozprávky
 • Rozprávať príbehy zo života
 • Zostaviť krátky opis predmetu alebo obrázku, ktorý sa mu ukáže
 • Nájsť 5 – 6 rozdielov medzi predmetmi
 • Vytvárať reťaz zo slov tak, že nasledujúce slovo začína na písmeno, ktorým končí slovo predchádzajúce. Napr. stôl – luk -kaša – auto...
 • Zapamätať si a zopakovať krátky verš, spamäti hovoriť niekoľko veršov, rozprávku


 • Poznať ročné obdobia
 • Vedieť vymenovať mesiace v roku, dni v týždni v správnom poradí
 • Poznať časti dňa, vedieť aké je v danej chvíli obdobie, aký je deň
 • Rozprávať o tom, čo prežilo, napr. o včerajšom dni, o tom čo robilo atď.
 • Poznať prírodné javy a vedieť v ktorom ročnom období môžeme javy pozorovať
 • Rozlišovať listnaté a ihličnaté stromy, lúčne kvety od záhradných, stromy od kríkov
 • Poznať ovocie a zeleninu
 • Poznať lesné, domáce, hospodárske, exotické zvieratá • Počítať do 10, poznať číslice do 10
 • Správne používať radové a základné číslovky
 • Rozlišovať geometrické tvary – štvorec, kruh, obdĺžnik, trojuholník a nachádzať predmety, ktoré sa tvarovo podobajú geometrickým tvarom
 • Určiť polohu predmetov – pred, za , pod, nad, vedľa, hore, dole, vpravo, vľavo
 • Riešiť logické úlohy primerané veku
 • Poskladať z lega, alebo iných skladačiek tvar podľa predlohy
 • Vytlieskať, vyklopkať jednoduchý rytmus
 • Tlieskať potichu a nahlas, v rozličnom tempe
 • Kresliť vo vzduchu rukami obrázok
 • Strihať nožnicami
 • Zaviazať uzol na povrázku
 • Vydržať riešiť úlohu bez rozptyľovania 15 minút